de letter Ob aomeresjtb-de Sjoen Grb(T)-grb-mssjesjtb-sjtb
bbe sjrbbe-sjtbbe
bbe insjtbbe-langssjtbbe-lbbe-sjtbbe
obbel dobbel-kobbel
bbel bbbel-brbbel-hitsbrbbel-hbbel-hbbeldebbbel-knbbel-rbbel-sjnbbel
bbele aofrbbele-bbbele-brbbele-hbbele-rbbele
bbele dbbele-gbbele-verdbbele
bbes bbbes-lbbes
och/og loch-moch-nog-och-oerlog-og-toch
ch gekrch-krch(*)-opgelch-Sjtrch(Pl.)-vlch(**)-vrch-zch(**)
chel gevchel-rchel(*)
chele jchele-kchele
chte bevrchte-krchte-vlchte-zchte
chtig klchtig-lchtig
ddel fddel-gebrddel-hddel(**)-hddeldebddel
ddele aontrddele-bddele-dddele-fddele-hddele-knddele-pddele-verbrddele-verfrddele-vddele
dder fldder-kldder-ldder-sjldder
ddere flddere-klddere
oe koe-oe-vloe-zoe
o do-no
oed/oet aonsjtoet-aovendbroed-broed-doed-groet-joed-kloet-koed-kropbroed-loed-noed-noet-opsjtoet-poet-potloed-roed-roggebroed-sjeetloed-sjloet-sjoet-sjtoet-sjwrnoet
od/ot aachterot-beeot-brod-domekrod-drot-gaarot-izerkrod-kattekizekrod-krod-laankot-oonkrod-platot-rot-roondot-sjrot-takkekrod-tot
oeds desnoeds-doeds-kloets(*)
of grof-hof-rof
oeg doeg(*)-hoeg-loeg(*)
og bagkezog-bewog(*)-bog(*)-log(*)-trog-wog(*)-zog
oge geloge-oongeloge-oonvervloge-vermoge
ogel kernolievogel-kogel-sjpulvogel-vogel
ogele bekogele-ininvogele-pikvogele-vogele
oegs doegs(*)-loegs(*)-vloegs(*)
oej boej-doej-goej-koej-loej-ploej-sevoej-toej-zoej
oj boj(*)-troj(*)-verboj(*)
oeje doeje-goeje-loeje-mgoeje-ploeje-roeje-weggoeje
oje boje(*)-geboje-gesjnoje-getroje-verboje
oejer broejer-potloejer-roejer
ok knok-knoflok-kok(**)-lok-mlegerlok-mozelok-naoslok-pislok-sjaallok-sjeenkeknok-sjruurslok-ilelok-vislok-votlok-ziklok-zok(*)
ok beerbok-bok-fok-hozjenotesjtrok-kok-krok-mok-paamsjtrok-sjlok-sjtrok-tok
oke foke-hoke-moke-toke-versjtoke-zoke
oke aongesjtoke-gebroke-gesjproke-gesjtoke-gevroke-gezoke-koke-sjtoke-versjtoke-zoke(*)
oks koks(*)-roks(*)-zoks(*)
oel boel-fiejoel-horeboel-kansoel-kattepoel-
oele kabriejoele-ininfiejoele
ole aofhole-gesjtole-hole-kole-othole-mhole
olzje medolszje-rebolzje
oem deploem-voem
om lom-pom-sjom
ome aonkome-bikome-daokome-genome-i(n)kome-kome-neerkome-mkome-oonderkome-opkome-roondkome-tingekome-towkome-vuurkome
omel befromel(*)-bromel-fomel-fromel(*)-pomel-tomel
omele befromele-fomele-fromele-wegfromele
oen baljoen(*)-beloen(*)-bewoen(*)-boen-botegewoen-gewoen-kroen-lemoen-loen-ofsjoen-prdsboen-petroen-poen-setroen-sjnyboen-sjoen-sjpiejoen-sjtekboen-toen-troen-wlleboen-wortelboen
on alon-aofdon-aondon-bedon-bedsermon-bidon-boezeron-bron-don-doerdon-fetson-gelon-kappeson-keton-mtdon-naoderdon-otdon-mdon-oonderdon-opdon-sermon-sezon-verdon-wegdon
on aofgon-aofsjlon-aofsjton-aongedon-begon-besjlon-besjton-doergedon-doergon-doersjlon-gedon-gon-haogelskon-hon-insjlon-kon-moorkon-naogon-nosterkon-otsjton-mgon-opsjlon-roondgon-sjon-sjton-towsjlon-truksjton-uversjlon-verjton
oene baljoene-beloene-bewoene-boksboene-kroene-loene-poene-sjoene-woene-wlleboene
oenlik fetsoenlik-gewoenlik
oep boterloep-groep-hakloep-loep-toep
op kop-pop
op hop(**)-krop(*)-sjlop(*)-verzop(*)-zop(*)
ope bekrope-bezope-koontekrope-krope-sjlope-verzope-zope
ope bekrope-bezope-gekrope-gesjlope-gezope-hope-krope(*)-ope-sjlope(*)-verzope(*)-zope(*)
oper kletskeszoper-koontekroper
oper koper-proper-soper
ops bezops(*)-krops(*)-sjlops(*)-verzops(*)-zops(*)
oer baddoer-bevroer(*)-bezjoer-bezjwoer-boer-doer-zelsoer-filoer-floer-frimelboer-kentoer-koer-komfoer-lapzoer-loer-moer-nidoer-oer-pesjtoer-poer-ribbelefloer-sjlyngerboer-sjmoer-sjnoer-sjpawmoer-sjpoer-toer-toezjoer-verloer(*)-verzeenkboer-voloer-voer(*)-vroer(*)-woer-zjoer-zoer
oerd aantwoerd-akkoerd-beroerd-boerd-koerd-moerd-oongeplletoerd-woerd
oere bevroere-boere-geboere-gevroere-hoere-latsjoere-oere-pendoere-plletoere-toere-verloere-Voere(Pl.)
oers voers(*)-woers(*)
oert poert-sjeurpoert-soert-toert-voert(*)
oerte geboerte-voerte(*)-woerte(*)
oes bloes-does-gevoes-loes-niejdoes-poes-roes-sjloes-sjnofdoes-sjoes-sjtokroes-troes-voes-zjeloes
os blojermos-hos-krikkelmos-los-mos-molmos-plojermos-sjrmos-sjithos-sjlachhos-Withos(Pl.)-zikenhos
os bos-dos-kos(*)-naodos
osj plosj-tosj(**)-vosj
osj braotosj-kosj-knosj-wosj
osje brosje-prosje-rosje-tosje
oester oester-kloester-sjoester
ot bomnot-flot(*)-hozjenot-lot(**)-not-ppernot-prdsnot-sjlot(**)-sjot(*)-sjpot(*)-sjprot-sjtrot-versjot(*)
oete begroete-bisjtoete (zich -)-groete-i(n)sjtoete (zich -)-kloete(**)-naodersjtoete-opsjtoete-potloete-versjtoete
ote bote-sjprote-tote
ote geflote-genote-gesjote-gesjlote-gesjpote-lote-sjlote(*)-sjote(*)-sjprote-verlote-versjote
otel botersjotel-rotel-sjotel
otele fotele-sjprotele
oter boter-knoter
otere botere-knotere
oets bloets-noets-oets
ots fots-kots-sjnots
ots flots(*)-sjlots(*)-sjpots
otse fotse-kotse
ove dove-drove
ove bove-brikkenove-ove
ovel knovel(*)-sjrovel(*)-sjtrovel
ovele knovele-sjrovele-sjtrovele
ow row-sjow
oeze goddeloeze-poeze
oze gekoze-hoze-koze(*)
ozel fozel-krozel
f appelesjlf-bf(**)-df-drf-ff-krf-mf-oonbesjf-panjf-pf-rf-sjlf-sjf-sjlf(**)-trf
ffe bffe-pffe-rffe-sjlffe-sjtffe
ffel pentffel-rffel(**)-sjffel(**)-trffel
ffele aofrffele-mffele-rffele-sjffele-tffele-wegmffele
g bg-geng-sjg!
oge doge(*)-joge(*)-ploge(*)-voge(*)-woge(*)
gger ngger-sjngger
j bj-kj-knj-fj-nj-jj-tj-sjlj
oje bloje-goje-roje(*)-sjnoje(*)-sjpoje (zich -)verroje(*)
jjer djjer-glitspjjer-groetmjjer-mjjer-pjjer-sjjjer-sjteefmjjer
jjerd sjjjerd-verhjjerd
jjere fljjere-hjjere (zich -)-pjjere-versjljjere
ok blok-bosrok-bok-brodsjtok-brok-dok-gaodsblok-gitebok-gerok-krfsjtok-klok-lok-offerblok-offersjtok-Rimersjtok(Pl.)-riperok-rok(**)-sjanslok-sjaopebok-sjiemmelblok-sjrofsjtok-sjtibok-sjtok-sodok-trok(*)-vlok-zok
k dunesjtk-fk-gesjtk-kevk-klk-sjlk-sjmk-sjk-sjksjk-sjtk-zjk
k blk-blomsjtk-brk-bussjtk-drk-rfsjtk-fk-gedrk-gelk-kannegelk-kopsjtk-krk-mk-otdrk-oongelk-pssjtk-potsjtk-rk-Sjpigelsjtk(T)-sjtk-vrkesrk-vlk-zaolerk
oke boke-koke
okke bezokke-getrokke-klokke(*)-kokke-trokke-zokke(*)
kke bkke-klkke-sjkke-sjlkke-sjtkke-zjkke
kke aofplkke-drkke-lkke-otdrkke-plkke
okkel kokkel-sjokkel
kkel mkkel-pkkel
kkele kattepkkele-pkkele-sjmkkele-sjtkkele
kker drkker-sjtkker(**)
kkig bkkig-gelkkig-oongelkkig
oks roks(*)-troks(*)
ks aoflks(*)-bks(*)-fks-jks
kse aoflkse-bkse-fkse
kske blkske-bkske-brkske-gkske-klkske-krkske-lkske-rkske-sjtkske-vlkske-zkske
ol abriekol-affol-gol(*)-issjol-kammezol-kasserol-kerkol-ketrol-kontrol-krol-kwol(*)-parol-pesjtol-petrol-Pol(R)-sebol-sjol-sjtol-vlaojerol-vol
l bl-pl
l bl-ml(**)-nl-Nl(R)-pl-sjpl
ld verdld-vergld
ldig gedldig-oonsjldig-sjldig
olk ballesjolk-prdsvolk-sjolk
ole hole(*)-issjtole-mole(*)-sjtole(*)
lke blke-kerklke-krlke-prlke-rlke-vlaojerlke
olle golle(*)-kammezolle-krolle(**)-kwolle-verkammezolle
lle brlle-dlle-fisternlle-grlle-Klle(Pl.)-klle-llle-mlle-pottellle-rlle-sjmlle-trlle-vlle
llig rllig-vllig
ls gls(*)-hls
olt golt(*)-holt!
om awwerdom-blom-boterblom-bom-brodegom-igendom-fom-konblom-kolblom-krom-krusblom-miblom-mesjaoteblom-mom-prdsblom-pisblom-sintjansblom-sjtom-som-toertepom-trom-waasdom-zjwom(*)
m m-pm-roontelm-sjlm-sjtm-vlm-Wm(R)
mke bmke-blmke-hmke-miblmke-pmke-sjtmke
omme bomme(*)-janverdomme-kromme-sjtomme-uverzjwomme-verdomme-zjwomme(*)
mme besjtmme-Klmme(Pl.)-klmme-sjtmme-verwmme (zich-)-verpmme (zich-)- zjwmme
mmel klmmel-lmmel-ptslmmel-tmmel
mmele bmmele-klmmele-lmmele-mmmele-verklmmele
ommer komkommer-lommer-mommer
ommere nommere-sjlommere
mmere bekmmere-nmmere-tmmere-verkmmere
omp geblomp-sjtomp-verdomp
mp geblmp-gezjwmp-hmp-kmp(*)
ms kms(*)-zjwms(*)
on beerton-beron-blon-brodzon-bron(**)-fijeton-gezon-hon-kenon-middeljon-mon-non-ron-sekon-sjpon(*)-sjron-ton-von(*)-won(**)-zon
n Bn(Pl.)-doedzn-dn-erfzn-gn(*)-hn-n-Remn(Pl.)-vergn(*)-vrn-zn
ndig bndig-mndig
onie bonie-makronie-sjplintermonie
onne gezonne-gewonne-ronne-verzonne
nne dnne-Fnne(R)-gnne-hnne-rnne-vergnne
nneke hnneke-nneke-mnneke-tnneke-znneke
ons brons(*)-hons-vaderons-vons(**)
nsje bernsje-kebnsje-kennsje-rnsje-sjtrnsje-vrnsje-wnsje
oo aprepoo-burroo-dienemoo-kedoo-killoo-koo-pilloo-Zjoo(R)-
ood/oot biestegood-blood-boot-bolhood-domejnegood-erfgood-gemood-good-hood-kemood-kloompvoot-kroot-ltsjhood-mismood-mood-oondergood-prdsvoot-root-sakkerloot-sapperloot-sjtruuhood-voot-wlmood
oof droof-groof(*)-hoof-proof-windroof
oog doog(*)-droog(*)-huugploog-joog(*)-ploog(**)-voog-(**)vroog(*)-woog(*)
oogs doogs(*)-droogs(*)-joogs(*)-vroogs(*)-woogs(*)
ooj brooj(*)-rmooj-gooj-horezooj-limrooj-portezooj-rooj(**)-sjnooj(*)-sjpitsrooj-tegooj-verrooj(*)-viedelrooj
oojs broojs(*)-roojs(*)-sjnoojs(*)-veroojs(*)
ook bjbook-blndook-bokeskook-book-brook-dook-fltsbrook-gews dook-hook-kloetekook-klook-knapkook-kook-krmkook-kuningskook-nusdook-niteldook-pannekook-pperkook-pisdook-poddook-pyjebrook-sjnook-sjttebrook-sjpekkook-sjpook-vlook-voordook-zydook
ool hool(*)-issjtool-kaksjtool-konkernool-lunsjtool-mspool-mool(*)-pool-sjtool(**)
ools hools(*)-mools(*)-sjtools(*)
oomp bedoomp-hoofsjtoomp-kloomp-koomp-kroomp-loomp-ploomp-poomp-proomp-roomp-roompsjloomp-sjroomp(*)-sjtoomp-troomp
oompe bekroompe-blokkloompe-loompe(*)-poompe-sjroompe
oon doon-hoon-horesjoon-kleddersjoon-naodenoon-naonoon-noon-paoshoon-sjoon-tillefoon-vldhoon-vuurdenoon
oond/oont aachtergroond-affroont-aofgroond-atergroond-bloond-boond-boont-froont-geboont-gezoond-groond-honskoont-hoond-kerkeshoond-kerhoond-koekoekesjtroont-koont-loont-moond-poond-poont-pppesjtroont-roond-sjurmoond-sjloont-sjtroont-vurfroont-woond
oonde geboonde-gevoonde
oonder bewoonder(*)-boonder-dezoonder-droonder-hoonder-oonder-'t Sjtteboonder(T)-woonder-zoonder
oonk bloonk(*)-boonk(**)-broonk(**)-droonk(*)-joonk-kloonk(*)-noonk-roedvoonk-sjoonk(*)-sjpeloonk-sjtoonk(*)-skkernoonk-voonk-vroonk-zoonk(*)
oonke bekloonke-bloonke(*)-boonke-broonke-droonke-gedroonke-gekloonke-gesjtoonke-gezoonke-joonke-kloonke(*)-loonke-moonke-oontzoonke-proonke-roonke-sjoonke(*)-sjtoonke(*)-voonke-zoonke(*)
oonkele bekoonkele-koonkele-persjoonkele
oonker doonker-floonker(*)-
oonketig joonketig-moonketig
oonks bekloonks(*)-bloonks(*)-droonks(*)-gejoonks-kloonks(*)-sjloonks(*)-sjoonks(*)-sjtoonks(*)-zoonks(*)
oons bnnesmoons-boons(*)-broons-foons-gedoons-oons-sjnaodenoons-sjpoons-vuurdenoons
oonte boonte-ptskoonte-verbloetsekoonte-voonte(*)
oonter kollefoonter-moonter-opmoonter(*)
oop beroop-roop
oor broor-Door(R)-duvelsmoor-gthoor-hoor-kinmoor-kletsmoor-koontervoor-moor-oor-ptsmoor-roor-sjoor-sopbroor-vrkesvoor-voor-zoor
oos appelmoos-bloos(*)-genoos(*)-groos-loos(*)-moos-otersjoos-sjoos-woos
oots goods-goodsmoods-sjtaampvoots-vuurdevoots
op amvelop-bissjop-bloetskop-boensop-doedskop-drop-rtesop-kieskop-kletskop-klop-knynskop-kolekop-kop-krokesjtop-krolekop-krollekop-krop-mop-oliekop-pskop-pieringesop-reubesop-sjlaopkop-sjop-sjpangekop-sjpnnekop-sjtifkop-sjtop-sjtroonttop-sop-top-vrkestop-vleskop-zat/op
p beerknp-flp-grp-hansjp-hp-hijsjnp-Jp(R)-knp-pp(**)-slderyknp-sjnp(**)-sjrp(**)-sjtp-sjtruupp-trp-versjnp-vp-wp
p knp(**)-kp(**)-lp(*)-mp-rffelsjp-sjp(**)-sjtp-sjtrp(**)
pde dpde(*)-knpde(*)-sjtrpde(*)
pdes dpdes(*)-knpdes(*)-sjtrpdes
pke distelsjpke-dpke-drpke-ejjerdpke-knpke-krpke-sjtpke-spke-tpke
oppe kloppe-moppe-opsoppe-sjtoppe-soppe-versoppe
ppe dppe-drppe-kppe-otsjppe-opsjppe-sjppe-sjtrppe-verdppe
ppe betppe-flppe-hppe-pppe-sjnppe-tppe
ppel drppel-hppel-knppel-krppel
ppele drppele-knppele
ppelke drppelke-hppelke-knppelke-kppelke-krppelke
pper dreksjpper-klpper-pper-opsjpper-weensjpper
ps dps(*)-knps(*)-lps(*)-sjtrps
psj kpsj-rpsj(*)
or glgor-hor-sjnor-wor
ore aoflore-aonlore-awhore-belore-dore-fraanse zore-lore-naolore-otlore-mlore-oplore-sjore-verhore-vore
rf bedrf-drf(**)-krf-sjtrf(*)
rfs bedrfs(*)-sjtrfs(*)
rge bezrge-sjrge-verzrge-wrge-zrge
rke mrke-sjnrke
rm sjtrm(**)-vrm(**)-wrm(**)
rme sjtrme-vrme-wrme
orre sjnorre-verworre (zich -)
rrig grrig-mrrig-vrrig
ors fors-kors-sjors
ort/ord bnnekort-bord-dort-kort-nmport-sjpatbord-sjport-sjtort
rt vrt-trt?
os beros-bos-fieldekos-geros-Kraojebos(T)-los-mos-os-pos-rovros-ros-Saovelsbos(T)-tos(*)-vos-vros
s begs(*)-ks(*)-ms(*)-s
s bls-bs-gers-knapbs-ls-oongers-s-rs-sjlipbs
osj briejosj-brosj-kwakfrosj
sj kertsj-ksj-rsj-tsj
sjke brsjke-msjke
sje aoftrsje-aontrsje-betrsje-lsje
sse blsse-ksse
ssel bssel(**)-gssel(**)
ssele begssele-bssele-gssele
oste rovroste-roste
ste begste(*)-kste(*)-mste(*)
stig lstig-oonrstig-rstig
ot bergemot-bot-kehot-kepot-kesjot-klot-knot-kot-mermot-mot-pkvot-pot-rbbelspot-rot-sjerlot-sjntsrot-trpot-verlot-vot
t mt(*)-rt-tt
t besjt-rdpt-flt(*)-gt-kt-oonnt-pt-sjt-sjpt(*)-trompt-veroonnt
ts appeleprts-bts(*)-flts-gesjmts-gesjpts-klts(**)-otgepts-pts(**)-sjnts-sjtts-tts-vts
ts mts-rts
tse besjntse-btse-kebtse-kltse-mtse-ntse-ptse-prtse-rtse-sjltse-sjntse
tsig sjmtsig-sjntsig
tsj appeleprtsj-ftsj-gtsj-keenkeftsj-ktsj-labberltsj-ltsj-ptsj-prtsj
tsj bltsj-kntsj
tsje aofrtsje-ftsje-gtsje-htsje-ltsje-pltsje
tsje bltsje-grtsje-htsje-kaatsjptsje-kltsje-mtsje-ptsje-rchelptsje-skkerkltsje-vtsje
tsjeld befrtsjeld-mtsjelt(*)
tsjele befrtsjele-mtsjele
tske ktske-mtske
otte botte-klamotte-otrotte-protte-rotte-sjotte-vlotte
tte ptte-veroonntte
tteke ptteke-vtteke
tter kaolptter-ptter-sjrpsjtter-sjtter
ottes sjottes-vottes
of baanksjrof-dof-drof-hof-kof-rejsdof-sjnof(**)-sjrof(**)-sjtertsjrof-sjtrof(**)-windrof
of dof-gldwof-konwof-lof-sjof-wrwof-wof
oge doge-oge-zeenderoge
ojl de Pryjekojl(T)-kizelkojl-kojl-kojl-mskojl-mojl-ovesmojl-pryjekojl-sjrpsmojl-tttemojl-vossekojl
ojle bemojle-inkojle-mojle-vojle
ojn brojn-keskojn-klojn-odeklojn-rojn
ok rok(**)-wok
ol berstensvol-bstensvol-bol-haorbol-krollebedol-sjlikvol-sjtaampvol-sjtikvol-vtbol-vol
olk dolk-kerkesvolk-tolk-volk-wolk
om blbom-bom-distelbom-drom-haandbom-d'n Hotsbom(T)-kapbom-lsjentom-mibom-tom-zom
om bakprom-dom-druugprom-ejjerprom-prom-rom-vrkesprom
ome dome-prome-verzome
ong batteljong-beljong-bong-drong(*)-festong-fong-hong(*)-jong-kakjong-karreljong-kepong-kertong-koejong-koerjong-kompeljong-koojong-lizzjepong-long-makkeljong-perdong-pesjtong-plefong-presong-sjampeljong-sjprong(*)-sjtong(*)-tong-vrkesjong-versjtong(*)-vrong(*)-wegong-zong(*)
onge dronge(*)-gedronge-gesjpronge-gevronge-gezonge-gonge(*)-honge-jonge-longe-sjpronge(*)-sjtonge(*)-versjtonge(*)-vervronge-vronge(*)-zonge(*)
ongs drongs(*)-gongs(*)-hongs(*)-sjprongs(*)-sjtongs(*)-versjtongs(*)-vervrongs(*)-vrongs(*)-zongs(*)
op aonlop-belop-gojekop-hop-knop-kop-lop-mshop-mlop-rowkop-verkop
ope aoflope-gelope-lope-naolope-mlope-roondlope-verkope-verlope
orf bedorf(*)-dorf(*)-orf(*)
orve bedorve(*)-georve-gesjtorve
os aachterhos-bos-flos-klos-knos-mos-os-pos-rozebos
ot bnhot-braandhot-driebot-drkfot-dwshot-fot-hot-krushot-krynghot-sjtot-sjtrfhot-uverlekhot-veunkelhot-vrigelhot-zeuthot
ots kots-keenderkots-nots-obbenots-uvernots
ove dove-drove-hove-otsjnove-opsjnove-rove-sjnove-sjrove-sjtrove (zich -)-verdove-wove
over knover-rover-wover
ow appelekow-avventow-blow-bow(*)-brow(*)-dow-flambow-gebow-gow-honskow-howmow-juffrow-kekow-koereblow-kow-low-mevrow-mow-nondezjow-now-mmertow-opnow-plaanttow-pfmow-ptsvrow-pow-row(**)-sjlow-sjow-slevrow-tow-veunkelnow-vrow-weenkbrow-widdevrow-wow(*)-wysvrow-zjow!
ow bow-dow-grow-krow-row-sjlow-trow
owd benowd-getrowd
owe aofhowe-bihowe-blowe-bowe-browe-gehowe-gowe-howe-inhowe-kasmowe-klasmowe-klowe-krowe-landowe-lowe-nowe-ophowe-rowe-sjowe-trowe-vernowe-vertrowe-waantrowe-worsjowe-wowe(*)
ower bower-brower-hothower-sjower
owes howes-trowes
oze Bergenhoze(Pl.)-boze-broze-groze-hoze-proze (zich -)-roze
oze bloze(*)-genoze-loze(*)
 


Copyright © Groselt - september 2001 - Gilles Jaspars