de letter Iibbel kribbel
ibbele knibbele-kribbele-sjtibbele-wibbele-zjwibbele
ibbeler kribbeler-wibbeler
ich dich-fiénsjich-gezich-gich-godvergiemich-ich-jummich-lich-mich-sjich-sjlich-zich
ichele kichele-sjtichele
ichte richte-sjlichte-zichte
ichtig doerzichtig-richtig
ie addie-demie-Fie(R)-fiezelemie-hermenie-klie-kôkkelevie-krie-Merie(R)-mersie-mie-Mie(R)-nondepie-Pie(R)-rillekwie-sjlie-sjnie-sjtôppelklie-twie-vie-vrie-wie-wienie-zie
bié-hié-vrié-zié
iébel biébel-peniébel
iéd/iét altiéd-appentiét-häogewiéd-iéndertiéd-kriét(**)-kwiét-lèftiéd-miét-niét-perfiét-sjiét(**)-Terziét(Pl.)-versjliét(**)-verwiét(**)-veziét-wiéd
iëd/iët biët(**)-bûigliëd-driët-gebiët-goüdsjmiëd-joedesjniët-kriët(*)-liëd-riët(*)-siët-sjiët(*)-sjliët(*)-sjmiëd-sjniëd-sjpiët(*)-sjpliët(*)-versjliët(*)-verwiët(*)
iede liede-twiede
ief gief(*)-lôkkemetief-vergief(*)-vief
iéf bedriéf-bliéf(*)-driéf(*)-kletswiéf-liéf-mértwiéf-mooswiéf-oliéf-sjriéf(*)-sjtiéf-sjtoksjtiéf-verbliéf(**)-vriéf(*)-wawelwiéf
iéfer iéfer-oongesiéfer-siéfer
iéfere iéfere-siéfere
iég viég-zjwiég(*)
iége kriéger-sjtelzjwiége-zjwiége
iëge gekriëge-gezjwiëge
iégel griéniégel-iégel-mèilksjpiégel-niégel-sjpiégel-sjtiégel
ieje aofdrieje-bieje-doerdrieje-drieje-groffieje-iéndrieje-krieje-mieje-neerdrieje-nieje-nondieje-ömdrieje-sjnieje-verdrieje-vrieje-zieje
iéje beriéje-doerriéje-geliéje-liéje-riéje-sjniéje-verliéje-wiéje-ziéje
iéjes klappiéjes-niéjiéjes
iék diék-dommesjtiék-geliék-katteliék-koliék-kuüninkriék-liék(**)-meziék-oongeliék-pebliék-pôlletiék-riék-sjliék-sjtriék(**)-tiggeliék-vergeliék(**)-veroongeliék-wiék(**)-Wiék(Pl.)-wyjeriék
iëk bagkesjtriëk-bliëk(*)-kaversjtriëk-liëk(*)-mögkesjtiëk-sjtiëk-vérkessjtriëk-wuermsjtiëk
iéke bliéke-geliéke-liéke-riéke-vergeliéke
iëke bliëke(*)-geliëke(*)-liëke(*)
iékel kriékel-piékel-sjtiékel-vriékel-ziékel
iel gehiel-hiel-iel-kesjtiel-kniel-peniel-petiel-piel-Tefiel(R)-veniel-ziel
iél biél-kiél-biél
iélê fiélê-koonterfiélê-rênsfiélê-vaalse fiélê-zjiélê
iem briem-pantemiem-rezjiem-sjriem-zjwiem
iém liém-sjliém
iéme iéme-sopsiéme-zoksiéme
iémel fiémel-hiémel-piémel-wiémel
iémele bezjwiémele-fiémele-friémele-griémele-hiémele-wiémele-zjwiémele
iémels hiémels-gezjwiémels
iemer iemer(*)-kriemer-kutkriemer-loéskriémer-lômmelekriemer-vluukriemer-wolkriemer
iémes iémes-niémes
ien Anzjelien(R)-belzjemien-Bertien(R)-benzien-bruúklien-bryselmesjien-daampmesjien-Fien(R)-gabberdien-hekselmesjien-lien(*)-megrien-mesjien-petrolsmesjien-pillerien-rewien-sjaofsjpien-sjpien-sjpiksjpien-Sjtien(R)-soptrien-tien-vleegmesjien-vleemesjien-vuurmesjien-waasbenzien-zichmesjien
ién azién-Berlién(Pl.)-bezién-drién-fién-ién-knién-letién-setién-sjién-terpentién-wién-zién
iene haomsjpiene-liene-mesjiene-niene-sjpiene-tiene
iéne bäozeltriéne-diéne-liéne-miéne-reziéne-sjtiéfliéne-suftriéne-triéne-Triéne(R)-zèiktriéne-ziéne
iens mesjiens-liens(*)
iensje Miensje(R)-tiensje
iép begriép-kniép(**)-koékepiép-piép(**)-riép-sjieresjliép-sjtiép(**)-sjtriép(**)
iëp kniëp(*)-sjiëp-sjliëp(*)-sjtriëp-de Ziëp(T)
iépe begriépe-kniépe-piépe-riépe-sjliépe-sjtiépe-sjtriépe-
iëpe begriëpe-gekniëpe(*)-gesjliëpe(*)-kniëpe(*)-sjliëpe(*)
iéper druugsjliéper-griéper-piéper-ziëvesjliéper
iëps begriëps-kniëps-sjliëps
ier bênnebier-bier-dier-gesjier-gier-hier-Hier(Pl.)-ier-kier-klatspepier-koerier-kristelier-lier-menier-mier-pepier-pêrdssjier-prèkhier-revier-sier-sjier-sjoorpepier-sjpier-sjtier-sjtruusjpier-slivvenhier-sôkkerpepier-toénsjier-verkier-zier-zoezier
ierd gekristelierd-gelierd-verkierd-vervierd
ierde sjrifgelierde-verkierde
iere bekiere-gebiere-iere-kiere-kristeliere-liere-piere
iérie biérie-metiérie
ierig bierig-noûwsjierig
ierlik gevierlik-ierlik-sjierlik
ierling sjpierling-twierling
ies bies-Dries(R)-fies(*)-fluetkies-gaasbies-hernse kies-hies-ies-kemies-kemuniekies-kies-Lies(R)-luügebies-mies-sjteenkkies-vérkesbies-vêtbies
iés aniés-béssemriés-èigewiés-érteriés-griés-iés-kukeriés-liés-parediés-peliés-Periés(Pl.)-priés-riés-serviés-verniés-woûveviés
iës kiës-klieviës-viës-vleerkiës-vlèiskiës
iésie ambiésie-ekspeziésie-peliésie-peziésie-rippetiésie-suppersjtiésie-trediésie
ieske donderbieske-herns kieske-livvenhierebieske-sjteenkkieske-vuurbieske
ieste bieste-fieste-ieste-mieste
iéste niéste-peliéste-riéste-verniéste-viéste
iet distrewiet-fajiet-kerbiet-kiet-pasviet-tepiet
iéte besjiéte-biériéte-biéte-kriéte-miéte-oétriéte-opriéte-riéte-sjiéte-sjpiéte-sjpliéte-toûwriéte-verriéte-versjliéte-verwiéte-wiéte
iëte besjiëte(*)-gekriëte(*)-geriëte(*)-gesjiëte(*)-gesjliëte(*)-gesjpliëte(*)-kriëte(*)-sjliëte(*)-verbiëte(*)-versjliëte(*)-verwiëte(*)
iétel kiétel(*)-niétel
iételik appetiételik-perfiételik
ieter opmieter-pepieter-salpieter
iéter bangesjiéter-blèiksjiéter-brokesjiéter-gifsjiéter-kribbebiéter-pelèrebiéter
iétig sjpiétig-vliétig
iéting oétsjiéting-riéting
iets iets-zjiets!-zjwiets
iëts besjiëts(*)-kiëts-kriëts(*)-sjliëts(*)-sjpliëts(*)-versjliëts(*)-verwiëts(*)
iéve aofsjriéve-aonsjriéve-bedriéve-besjriéve-biébliéve-bliéve-driéve-opbliéve-opsjriéve-sjriéve-vriéve
iëve gebliëve(*)-gedriëve(*)-gevriëve(*)-uüverdriëve-ziëve
iével giével-kniével-niével-sjiével-sjtiével
iévele niévele-sjiévele-sjtiévele
iévere beliévere-iénliévere-kiévere-liévere
iew iew-liew-miew-sjriew-sjpriew
iewe giewe-sjriewe
iewig alliewig-iewig
iéze bewiéze-naowiéze-oétwiéze-wiéze
iézel kiézel-piézel-viézel
iézele kiézele-piézele-viézele
iézer griéniézer-hoofiézer-iézer-raocheliézer-riézer-sjpawiézer-sjtaoveniézer-sjtriékiézer-voogiézer
iézie klandiézie-tilleviézie
if drif-gif-haandsjrif-sjrif
igkel digkel-vigkel(*)-vrigkel(*)-wigkel(*)
igkele digkele-vigkele-vrigkele-wigkele
ik aachterlik-akelik-appetiételik-arsenik-behuurlik-beléchelik-bénkelik-besjmêttelik-betrêkkelik-blawsjtrik-bloûwsjtrik-brik(**)-dalik-deenkelik-dik-Drik(R)-dudelik-échterlik-èigelik-ejndelik-érfelik-ermelik-éterlik-febrik-fetsoendelik-Fik(R)-flawwerik-flik-gebrukelik-gedejltelik-gehik-gèiselik-geknik-gemeenlik-gemejnerik-gemëkelik-gemenelik-gemeudelik-gemeujelik-gerefelik-gesjpriekelik-getik-gevèrlik-gewoenlik-gezäomelik-häotelik-hèimelik-hertelik-hikkik-ierlik-illentrik-illesjtik-kemek-kênnelik-kewwelik-klik-kloompendrik-koelik-kösselik-köstelik-krénkelik-kwik-lielik-lik-lillik-lômmelefebrik-loomperik-mëugelik-mik-mikkenik-muügelik-Noerbik(Pl.)-oétgehik-oongemëkelik-oonvreuntelik-ordéntelik-oügenblik-perfiételik-petik-peuntelik-piénelik-piénlik-pik-poépendik-rèdelik-rèjelik-rumelik-santepetik-sapperdemik-semmelik-sjappelik-sjèjelik-sjèmelik-sjik-sjlik(*)-sjlömmerik-sjmik-sjpik-sjprik(*)-sjrik(**)-sjroémelik-sjtik(*)-sjtommerik-sjtrik(**)-uterlik-vaalserik-verlejjelik-versjik(*)-versjrik(*)-versjrikkelik-vlik-vrèiselik-vreuntelik-weendrik-wérkelik-wersjynlik-wêttelik-zjwik
ikke aofsjlikke-basterdikke-dikke-flikke-hertsjtikke-klikke-knikke-pikke-prikke-sjikke-sjlikke-sjpikke-sjtikke-sjtrikke-tikke-versjrikke-zjwikke
ikkel bikkel-pompernikkel
ikkele krikkele-kwikkele-tikkele
iks briks(*)-däocheliks-fiks-illetriks-krussefiks-liks(*)-niks-sjpriks(*)-sjtiks-versjiks-vriériks-wiks(**)
ikske blikske-kevikske-petikske-sjikske-tikske
il hil-kedril-Zjil(R)
illoo killoo-pilloo
inge aofbringe-bringe-d'rtinge-iénbringe-oétbringe-tinge
inne kinne-ninne
ip begrip(**)-fip(*)-grip-knip(**)-krip-roezjezjip-sjlip(**)-sjtip-waasknip-wip(**)
ippe fippe-kippe-ömkippe-opkippe-rippe-tippe
ippel sjnippel-sjtippel-wippel
ippele sjnippele-sjtippele
ips begrips(*)-knips(*)-sjlips(*)
irk sirk-vêtdirk
is artis-begreffenis-betèikenis-bis(*)-dis-fris-hekselkis-his-kis-leechmis-melis-mis-missjenaris-pis(**)-redis-sjmis-tis-verdommenis-vis-wêldernis-Wis(R)-wis(*)
ispel kwispel-rispel
isse besjlisse-hisse-oétwisse-pisse-wegpisse-wisse
issie kemissie-krissie
istel distel-doédistel-epistel-fistel
istig naolistig-tristig
it dit-frit-gewit-hoegzit-iénzit(*)-krit(*)-mermit-mit(*)-sjit(*)-sjlit(*)-sjpit(**)-sjplit(**)-vergit(*)-versjlit(*)-verwit(*)-verzit(**)-zit(**)
its fits(**)-gits-hits-kanneklits-klits-krits(*)-rits-sjits(*)-sjlits(*)-sjpits(*)-sjplits(*)-vergits(*)-versjlits(*)-verwits(*)-zits(*)
itse fitse-klitse-sjpitse
itsele besjpritsele-ritsele-sjpritsele
itsj fitsj-mitsj-nitsj-pitsj(*)-uüverkitsj-witsj
itsje aofpitsje-bitsje-iénfitsje-iénpritsje-kitsje-litsje-naachspitsje-oétglitsje-pitsje-Pitsje(R)-pritsje-titsje-toûwpitsje-wegpritsje
itsjele fitsjele-knitsjele-kritsjele
itske itske-titske
itte aofzitte-aonzitte-fritte-iénzitte-naozitte-oétzitte-ömzitte-opzitte-toûwzitte-witte-zitte
izzel grizzel-pizzel-vizzel
izzele aofpizzele-grizzele-pizzele


Copyright © Groéselt - september 2001 - Gilles Jaspars