de letter Ebastr-krammer-kr-uumtt-trll
d-pat-w
ked-kngk-kramm-sin-zjil
eb heb(*)-web
ebbel bebbel-kwebbel-sjnebbel-zjwebbel(**)
ebber lebber-leefhebber
belke kbelke-sbelke
ch ch-gch-gemch-knch-operknch-peelrch-rch-sjlch-terch
chske lchske-nchske
chte gchte-gedchte-sjlchte
chter chter-rchter-trchter-sjynsrchter
chtig bieschtig-sjpychtig-sjrikchtig-werchtig-zenewchtig-zychtig
ed asbed-bed-keenderbed-sjmisbed
dde opldde(*)-zjwdde(*)
eddele kweddele-preddele
eddere deddere-kleddere-sjleddere
ddes oplddes-zjwddes
dsje bldsje-rdsje
edsje/etsje bedsje-kretsje-letsje-sjtedsje
ee aantree-dinee-kaffee-kannepee-karee-klitsmevee-kooljee-lassee-pjee-tokkee-Vizee(Pl.)
eech/eeg beech-boveleech-leeg(*)-Mesjtreech (Pl.)-sjpeensleech-vleeg-weeg
eechte beechte-bileechte
eef breef-bleef(*)-deef-doedsbreef-gawdeef-geleef-gereef-heef(*)-hertedeef-leef-oongereef-verleef-wabbleef
eej beej(*)-kneej-verbeej(*)
eek beek(*)-hippeteek-ksteek-kreek-mollepeek-reek-teek-week-zeek
eel apreel-breel-Geel(R)-heel(*)-ispeel-kameel-kazzjeweel-keel-krimmeneel-peel-sjorseneel-sjtikkrimmeneel-taffereel-veel(*)-versjeel
eeld beeld-sjeeld-weeld
eels heels(*)-peels(*)-veels(*)
eelt meelt(**)-sjmeelt-veelt(**)
eelte meelte-sjmeelte-verveelte
eem bakreem-kreem-reem-sjlchreem-vleem
eempel peempel(*)-reempel(**)-seempel-weempel
eempele aofweempele-peempele-reempele
een heen-kween-Leen (R)-mitpeen-zeen(**)
eend/eent abbenemeent-agremeent-argemeent-bedeend-beend(*)-burleent-bleend-dippartemeent-duvelskeend-eksperemeent-fajissemeent-fndemeent-gvernemeent-haozeweend-illemeent-instremeent-kakemeent-keend-kemuniekeend-klejnkeend-komplemeent-kweent-lavvemeent-leent-lzjemeent-mankemeent-middekemeent-mnnemeent-naoventreent-mtreent-parlemeent-perkemeent-pleent-preent-reend-rizzjemeent-sakkermeent-semeent-sjpeent-sjtikbleend-teent-temperemeent-testemeent-traktemeent-vurkeend-weend-wejskeend-zjustemeent
eende baorebeende-bedeende-beende-ibeende-opbeende-opveende-towbeende-veende-weerveende-zeende
eendel beendel-haosbeendel-greendel-weendel
eender deender-keender-reender
eenk appelveenk-bedeenk(*)-besjeenk(*)-bleenk(*)-bloodveenk-bveenk-deenk(*)-dreenk-fleenk-gedeenk(*)-greunveenk-heenk(*)-kisveenk-kleenk-kloetveenk-kreenk-losterveenk-naobedeenk-mkleenk(*)-peenk-prakkedeenk(*)-reenk-sjeenk(**)-sjntsveenk-sjteenk-veenk-verdeenk(*)-verzeenk(*)-vieveleveenk-woterreenk-weenk(**)-zeenk(*)
eenke aondeenke-aachterdeenke-bedeenke-besjeenke-bleenke-dreenke-gedeenke-heenke-kleenke-kloetveenke-mkleenke-prakkedeenke-sjeenke-sjleenke-sjpreenke-sjteenke-weenke-zeenke
eenkel eenkel-sjarmeenkel-sjeenkel-veenkel-vursjeenkel-weenkel
eenkele besjpreenkele-haoreenkele-otweenkele-sjpreenkele
eenketig bleenketig-sjteenketig
eenks bleenks(*)-deenks(*)-dreenks(*)-heenks(*)-kleenks(*)-leenks-sjeenks(*)-sjteenks(*)-weenks(*)-zeenks(*)
eens aonzeens-bezeens-broderdeens-deens-Freens(R)-jaordeens-likdeens-oonbezeens-preens-weens-zswkendeens
eense weense-preense
eenster geenster-gleenster
eente gruzelemeente-komplemeente-middekemeente-otpreente-preente-reente
eenter seenter-sjpleenter-weenter
eep deep-leep(*)-reep(**)
eeps leeps(*)-reeps(*)
eer beer-breer-breveer-briggedeer-formeleer-grenedeer-haoveneer-juwweleer-kanteneer-kasseer-Keer (Pl.)-keteer-kleer-kompeer-ktsjeer-kuningnnebeer-kuningsbeer-lereer-livveranseer-meneer-morteer-neer-offeseer-partekeleer-plezeer-pppeleer-porteer-renteneer-riskeer-sjabbeleer-sjerneer-sjorseneer-sjttebeer-veer-verleer(*)-weer-winkeleer-zjwitlanseer
eerd gemeneerd-geperseerd-gepresseerd-geranzjeerd-gerejeerd-geriskeerd-gesjappeerd-getsjeerd
ees aarbees-bees-irbees-fees-kees(*)-lees(*)-nees(*)-sjtees(*)-Trees(R)-vtkees
eeste feeste-leeste-neeste
eester preester-reester
eet beet(*)-dugeneet-Greet(R)-kompleet-leet(*)-neet-reet-sjeet(*)-sjleet(*)-sjteet(*)-verdreet-versjeet(*)-zeet(*)
edsje/eetsje keetsje-leedsje-reetsje
ef bef-sjef
f belf-blf(*)-gf(*)-lf-nf-trf-vrf(*)
effe keffe-treffe (zich -)
effelke geffelke-weffelke
fs belfs(*)-blfs(*)-lfs(*)-sjtrfs(*)-vrfs(*)
g aachterwg-bewg(*)-g-havverwg-kapzg-kttelg-kortzg-krg(*)-lg-otvg(*)-oonderwg-raomzg-rkzg-sjlg-sjnijzg-sjpanzg-sjtoetzg-sjyfg-terdg-tssjewg-uverwg-vandg-vg-zg-zjwg(*)
g bjwg-kruswg-lijdenswg-sjpoerwg-uverwg-verlg-wg
ege aoflege-bedrege-lege-vlege
ge aofge-aofvge-bewge-ge-krge(*)-lge-otvge-sjowevge-vge-zjwge(*)
ge adamswge-dge-gelge-verlge
gel ngel-vlgel-zjwgel
gele ngele-vlgele-zjwgele
gelke ngelke-zjwgelke
ger aofsjlger-batsesjlger-bunsjesjger-drger-horejger-jger-loerjger-pekskesdrger-sjowevger
gkde gebgkde-verrgkde(*)
egke aoflegke-aofzegke-aonlegke-biinlegke-bilegke-legke-otlegke-mlegke-zegke
gs bewgs(*)-krgs(*)-vgs(*)-zgs(*)-zjwgs
gske krgske-sjlgske-sjtgske
i i-gi
ij ij-mij
id/it aordighid-bedorvenhid-beroerdighid-besjid-brid-brodsklid-dit(*)-dllighid-dreuvighid-id-flawwighid-gawwighid-git-gelgenhid-gemejnighid-gojighid-gruutsjighid-hisighid-hit-klid-klejnighid-koejighid-krit-laomighid-lid-loompighid-meujlikhid-mierderhid-naachsklid-noksighid-nejjighid-oondersjid-oonnttighid-rowighid-sjit-sjlchtighid-sjlowighid-sjnelhid-sjoenighid-sjtit(*)-sjtommighid-sjtyvighid-uvrighid-vaalsighid-vastighid-vergit(*)-versjlit(*)-versjtit-(*)-vojlighid-vrihid-wit(**)-woerhid-zaodklid-zotighid-zeutighid-zjwokhid-zjwit
igel arigel-kigel-oonderrigel-rigel-sjigel-vrigel
igele aofpigele-kigele-rigele-sjigele-vrigele
igeler sjigeler-vrigeler
ik bezik-blik-ik-homzik-hoerik-mrezik-rik(*)-sjpik-wik-zik
ike bezike-rike-wike-zike
il aondil-bokzil-dil-rfdil-hil-kaverzil-kerzil-koozil-mierendil-naodil-oerdil-versjil-zil
ileke bileke-mileke
im him-lim
in allelin-aterin-atrin-bin-dobbelsjtin-doerin-gin-grotsjtin-kiersjtin-mulesjtin-oonderin-poompsjtin-porselin-pumsjtin-rin-rotsjtin-sjaampsjtin-sjlipsjtin-sjtin-trin
ine ine-gine
ip rip-sjlip-zip
ipe inzipe-ripe-sjlipe-towsjlipe
is dis(*)-gis(*)his(*)-hidvlis-kaafvlis-lis-rnsvlis-sjtis(*)-soppevlis-uversjlis-versjtis(*)-vlis
ise drise-lise
iselik giselik-vriselik
ite aofzjwite-gewite-hite-wite-zjwite
ej allebej-allej-allerlej-bej(*)-beklej(*)-Blejjerhej(Pl.)-dodej-dozenderlej-dryderlej-inerlej-ermewej-hej-hellej-kej-kemej-kergelej-klappej-krej-kurej-lakej-lej-(**)-mej-nej-oervej-otsjej(*)-parej-pej-plavej-ploogsjlej-rej(**)-sjej(*)-sjrgerej-sjlej(**)-sjprej(**)-skkerej-tej-tiertej-tssjebej-treufej-twiederlej-verbrej(*)-vtwej-vlej-wbrej-wej-zjerlej-zjubbelej
j behj-bezj-drj-lawj-nj-plj-tjtj-verzj
j grj-lj(*)-prdssjnj-rj-sjmj(*)-sjnj(**)-sjtj-trj-vrj
ejd genejd-mejd-verfoomfejd
ejde verklejde-brejde
eje aonbeje-beje-kneje(*)-leje-meje-verbeje-verleje-vermeje (zich-)
je aoftrje-aonbesjtje-bje-besjtje-gje-gerje(*)-knje-lje(*)-rje(**)-sjmje-trje
jelik rjelik-sjjelik
ejfke hejfke-kejfke-zejfke
ejje bejje-beklejje-besjejje-hejje-kejje-klejje-lejje-nejje-otsjejje-parlejje-plavejje-rejje-sjejje-sjprejje-Ternejje(Pl.)-verbrejje-verdrejje-verklejje (zich -)-verlejje-versjejje-vlejje-wejje
ejjer ejjer-geenzejjer-kaalksejjer-kevejjer-melejjer-wejjer
ejjert vlejjert-wejjert
ejke ejke-mejke
ejl vejl-vuurdejl
ejld gedejld-gehejld-verdejld-verzejld
ejle aondejle-bedejle-bevuurdejle-dejle-doeddejle-hejle-misdejle-naodejle-oerdejle-otdejle-verdejle-veroerdejle
ejn algemejn-bejn-de Veer Sjtejn(T)-fontejn-gemejn-kaptejn-klejn-mejn(*)-sjtejn-Sjtejn(Pl.)
ejnd verklejnd-versjtejnd
ejne klejne-mejne-verklejne
ejneke bejneke-klejneke-sjtejneke
ejns ejns-klejns
ejnte gemejnte-gesjtejnte
ejs brodsrejs-Ejs (Pl.)-rejs-wejs
ejske hejske-sejske
ejze prejze-rejze-vrejze
ek bek-dikbek-drek-gek-krek-lek(*)-ripsjtek-sjobbesjtek-zek(**)
k aonrk-dk-gezk-kazzjevk-rk-trk-verdk-verrk-vertrk-zk(*)
k bk-Bk(Pl.)-besjprk(*)-blk-brk(*)-kk(*)-kemrk-lk(**)-pk(**)-rk(**)-sjmk-Sjpawbk(Pl.)-sjprk(*)-sjtk(*)-tk-versjprk(*)-versjtk(*)-vrk(*)-wk
eke kreke-viedeke
ke blke-kwke-prke
ke akkerbrke-besjprke-brke-dke-ke-kke-lke-opsjtke-pke-reenksjtke-rke-sjmke-sjprke-sjtke-versjprke-versjtke-vrke
ker behjmker-bker-blokbrker-drktemker-keunstemker-lommker-lvemker-poompemker-sjlekkesjtker-sjttebker-sjpulbrker
kert kkert-sjtkert
ekke aoflekke-bekke-gekke-lekke-sjtekke-trkbekke
kke aoftrkke-betrkke-dkke-indkke-optrkke-rkke-trkke-verrkke-vrkestrkke-vertrkke-wkke
ekker bekker-brikkebekker-lekker-pennelekker-plekker-skkerbekker
kker aontrkker-flossentrkker-kuerkentrkker-lejjendkker-singeltrkker-sjraomentrkker-wkker-zgentrkker
eks leks(*)-teks-verheks-zeks(*)
ks dks-tks
ekske bekske-kaampbekske-klekske-nekske-pekske-sjeenkezekske-sjpybekske-sjtekske-tekske-vekske-wekske-wiwotersbekske-zekske
kske dkske-sjmkske-zkske
el bel-del-el-de Hel(T)-sjntsbel-sjnel-wel
l gl-kl-ml-Oesjtekl(T)-Rekl(Pl.)-zgml
l hl-hoondervl-kkkerl-sjoetsvl-vl-wl
l bl-fl-ml-pl-plml-peml-petrl-Sjl(R)-sjpl-wl
l gl-kl-manskl-sjl-sjitgl
ld/lt gld-gewld-haandgld-hld-plt-Seempelvld(Pl.)-sjtlt-vld
lder sjlder-vlder
ldere sjldere-verwldere
ele hele(*)-vele(*)
le ble-gle-sjntsble
le besjtle-fle-sjle-sjtle-vle-verfle-vervle
letig mletig-verfletig
elf elf-helf-twelf-zelf
elie ivvengelie-peterselie
elke belke-sjtelke-velke
lke brlke-plke-wlke
elle besjtelle-doerhelle-helle-kelle-kokkerelle-melle-oerbelle-sjelle-sjtelle-telle-vertelle-welle
lle boksblle-brlle-mwlle-terwlle-vlle-versjlle-versjplle-wlle
ellig ivellig-kellig-rebellig
llig gewllig-grlllig-haorwllig-hllig-sjinhllig
llige allerhllige-grllige-hllige-sjinhllige
elling sjtelling-tentoenssjtelling-velling
lp hlp-oonderhlp-sjlp
lpe hlpe-sjlpe
ls ls-kriemerwls-sjls(*)-wls
ls hls(*)-vls(*)-wls(*)
lt hlt(*)-vlt(*)-wlt(*)
lver hlver-klver-sjlver
em kem(**)-klem(**)-krem-mem-rem(**)-vlem(*)-zjem
m dm-krm-vm(**)-vrm
mde sjmde-vrmde
me dme-flme-invme-tme-vme
mel bmel-sjntsbmel-sjntslmel
mele bmele-lmele
merke hmerke-kmerke
emke finkemke-hemke-kemke-kremke-lemke-lizekemke-sjtemke-vlemke
emme aofkemme-awmemme-kemme-kremme-memme-opkemme-roskemme-sjtremme-vlemme
mp beersjlmp-dmp(*)-flmp-krmp-zmp
mpel kwattertmpel-sjtmpel-tmpel-warmpel
mpig dmpig-poetekrmpig
mpke kmpke-lmpke-pmke-sjtmpke
emsel aofkemsel-sjtremsel
n dn-fifln-Geln(Pl.)-ln-Ln(R)-Mn(R)-sn-sjn-Zjn(R)
n bln(**)-dn-gn-ln-pn-vn(*)-zn
n Bn(Berneau)(Pl.)-kn
nd nd-gewnd-verwnd
nd ejnsgeznd-nd-geknd-kopnd-oonbeknd-vnd(*)-vootnd-votend
nde beknde-lnde
ender aonsjpender-bender-botelender-braobender-duvelsbender-hollender-laplender-raosbender-tingesjtender-yngelender
nder mnder-vnder
endere bendere-wendere
endig ellendig-hendig-lebendig-versjtendig
ne aofgewne-aofwne-beklne-gewne-klne-mne-sne-sjne-verwne
ne hne-kne
eng dreng-eleng-eng-geng-leng-meng-reng-sjtreng-Zjeng
enge aonlenge-lenge-menge-renge
nge bluskesrnge-rnge-sjlogrnge-znge
engel horebengel-huursjtengel-prengel
engele bengele-tengele
ngele rngele-zngele
enger allerlejzenger-aonhenger-balenger-bleendgenger-dobbelgenger-haandlenger-henger-kosgenger-oontvenger-oosgenger-plaotsvervenger-rattevenger-sjntsvenger-sjpitsvenger-zenger
engsel lengsel-vengsel
engske gengske-sjlengske-sjpengske-sjtengske-wengske
nk bnk-Gnk(Pl.)-sjnk-tnk
nkelik bnkelik-krnkelik
nkske bnkske-drnkske-plnkse
nne begnne-beknne-bnne-blnne(**)-debnne-nne-gezjwnne-knne-nnne-opwnne-pnne-Sjnne(Pl.)-sjnne-sjpnne-Terlnne(Pl.)-verblnne-verznne-wnne-znne
enneke akkermenneke-blnnemenneke-haokemenneke-hovermenneke-henneke-ismenneke-kenneke-keulemenneke-menneke-penneke-pottemenneke-puunhenneke-tenneke
nneke knneke-pnneke-waaspnneke-zippnneke
enner brenner-renner-sjtkrenner
ennig hennig-mennig-versjtennig
nnig dobbelznnig-iknnig-vnnig
ens ens-gezjwens(*)-grens-inens-oonderens-opens-zjwens
ns bns(*)-brns(*)-kns(*)-mns-pns(*)-vns(*)-wns(**)-zns
nsie apprnsie-persnsie-pinnetnsie
ensje bensje-hensje-kebensje-lensje-piringelensje-wensje
nsje assernsje-biderhnsje-knsje-klnssje-mnsje-oliefnsje-plnsje-tnsje
nske beerpnske-boteknske-knske-krnske-pnske
nt differnt-dirrezjnt-kontnt-krnt-mnt-oonkentnt-pasjnt-presnt-prizzednt-snt-serpnt-sirkestnt-soondessnt-tnt-vnt-zjustemnt
nt bnt(*)-brnt(*)-knt-vnt
nze lnze-verknze
ep jep-oerklep-rebbedep-sjnep
p krp-gesjlp
p p-sjrp
epe lepe(*)-repe(*)
pel klpel-lpel-potlpel-sjimlpel
per kper-pper
epke grepke-knepke-krepke-lepke-mepke-pepke-sjnepke-sjrepke-sjtepke-trepke
pke pke-sjpke
epperke kepperke-wintepperke
epsje kwepsje-lepsje
er Fer(R)-ker-mer-sjper-sjter
r akkermr-Br(R)-br-bloodzjwr-diksjenr-donderwr-ekr-flr-honswr-joonkbr-kolr-kommisjenr-kontrr-konzr-kipr-kwizzenjr-laplr-lr-Mr(Pl.)-mr-milletr-mubbelr-nondetonnr-oondertravr-oongevr-pelr-pr-pippenjr-presntpr-sr-sikkertr-sjtizjwr-skkerpr-uverlr-vrwr(**)-weenterpr-wr-wrplr-zikbr-zjwr
r r-gevr-gewr-sjmr-vertr
rd boengrd-rd-fitsjgrd-grd-hrd-prd-sjpryngrd-uverrd-vsjgrd
rd hrd-muleprd-neumeswrd-prd-posprd-sjprkeswrd-wrd
rdig hoevrdig-rchvrdig-rejsvrdig-vrdig-wrdig
rdsje brdsje-prdsje
ere ammezere-bevrere-boezjere-dirrezjere-eksplekere-fabresere-fantezere-fillesetere-konstetere-movere-otfingere-persere-rejere-rikkemendere-sjagkernere-sjandelere-sjendelere-sjokkenere-sjpikkelere-sjtoffere-solvere-tappesere-tsjere-trappere-verammezere-versjandelere-versjendelere
re flspre-kre-lre-milletre-sjre-sjmre-tre-vre-verpre-vertre-verwre-wre-zjwre
erf bederf(**)-gerf-sjtokverf-terf-verf
rf rf-gewrf-krf-sjrf
rg brg-dwrg-rg-mrg-Treechterbrg(T)
rig kelrig-sjmrig
rk drkwrk-fitsjelwrk-frutsjelwrk-liewrk-mrk-moondwrk-oonsjtrk-prk-plakwrk-pppewrk-rywrk-sjmkwrk-sjtrk-vakwrk-wrk-zrk
rk brk-joedekrk-krk-oonderwrk
rke vrke-versjtrke
rke mrke-opwrke-wrke
rker rker-versjtrker
erm derm-germ-pederm-zjenderm
rm brm-drm-dfwrm-rm-ochrm-wrm-zjwrm
erme berme-erme-werme
rp krp-oonderwrp-sjrp-vlimsjrp
erre biljerre-konzjelenterre-kerre-seterre
rre gewrre-peprre
ers kommers-sjers
ert gesjmert-hert-klotzjwert-kwiksjtert-ploogsjtert-rattesjtert-sjtert-zjwolbersjtert-zjwert
rt aachterkwrt-drykwrt-rt-kwrt-mrt
erte sjmerte-zjwerte
ertig bermhertig-lejhertig
ertsje kwertsje-powsjtertsje
erve bederve-erve-sjterve-verve
erver sjperver-sjpulbederver-verver
es des-es-pres
s batsets-eentrs-eksprs-fls-gs-intrs-js-kaampts-miers-perss-ps-rs-Sjts(R)-ts-vls
s bews(*)-gews-ps-vergs-ws(*)
s bs-bls-s(*)-Js(R)-kropns-ls-ms-ns-ps-prs-rs-vits-vreums-ws-zs
s bs-dws-gens(*)-gs-gevs-ls(*)-ps(*)-tws-vs-Ws(Warsage)(Pl.)
se dse-Mse(Pl.)-pse-vse
sj sj-godvsj-krodwsj-lsj-Msj(Pl.)-sjtokvsj-sjtruuwsj-vsj-vrjwsj-waalvsj-wsj
sje lsje(**)-vsje(**)
ske jske-kelbske-kemuniejske-klske-naachskske
esser desser-pesser
ste pste-rste
ste bste-lste
stig lstig-sstig
et bed-get-klet-met
t ft-ht(*)-zt(*)
t anizt-aofgezjwt-bajjent-beft-bekt-bert-besjmt-bezjwt-biljt-blankt-brazzelt-daomt-fermt-fovt-frt-gt-gezt-gezjwt-Gloriejt(T)-godrent-grt-halt-ht(*)-hoofrent-kedt-keplt-kerpt-kerst-klapt-klarrent-kortelt-lekt-lt(*)-mansjt-mt-nt-Nt(R)-oemt-paansevt-pekt-pelt-perkt-pertrt-revt-roejernt-segrt-sertint-servt-sjlognt-sjpreenknt-sjterrent-teblt-tt-Trent(R)-vrevt-verlt-versjt-vt-wt(**)-zt(*)-Zjent (R)-Zjuljt (R)-zjwt(*)
t brt-vrt(**)-waasbrt
ete besjete-besjlete-komersjte-lete(*)-misnete-sjete-sjlete-verdrete-versjete-vuursjete
te te-gezte-mte-mmte-vergte-vrte
ter bter-ter-mtvrter-pter-sjtifvrter
ets brets-kets-kokmets-krapmets-krets-mets-pennemets-sjets-sjnymets-vets(**)
ts lts(*)-wts(*)-zjwts(*)
etse bekletse-bekretse-kletse-kretse-opkretse-sjetse-sjmetse-vetse
etser kletser-metser-sjmolbetser-sjtimetser
etsj aofketsj(*)-bletsj-ketsj-knetsj-kwetsj
etsje aofketsje-bletsje-fetsje-kervetsje-ketsje-kletsje-knetsje-kwetsje-letsje-metsje-retsje-temetsje
tsje/dsje beddesjttsje-bldsje-tsje-rdsje
tsje fitsepltsje-naompltsje-pltsje-vtsje
etske betske-fletske-getske-kletske-pennemetske
tte blanktte-fermtte-gtte-haltte-kerptte(*)-kortelte-ltte-ntte-verltte-vtte
etteke hetteke-kletteke
ettel mettel-prettel
ettele kwettele-mettele-prettele
ttelik besjmttelik-wttelik
tter bnnevtter-tter-ltter
ettere ettere-fettere-verettere-verplettere
eu hapkepeu-Jeu(R)-keu-kloetmesjeu-mesjeu-Zjeu(R)
eudsje bleudsje-heudsje
udsje/utsje affekutsje-grutsje-groffiejutsje-mutsje-prutsje-sjtrutsje-zudsje
euf bedreuf-greuf(*)-preuf(*)
uf huf-ruf
eufke dreufke-preufke
ufke batterufke-hufke-grufke-rufke-sjufke-sjlufke
eufs beleufs(*)-greufs(*)
eug dreug(*)-jeug(**)-veug(*)-vreug(**)-weug(*)
ug dug-oondug-vlug-zug
eugs dreugs(*)-jeugs(*)-veugs(*)-vreugs(*)-weugs(*)
eugske pleugske-veugske
ugske bugske-dugske-lugske-mugske-sjrugske-vrugske-wugske-zugske
euj bleuj(**)-breuj-rmeuj-gemeuj-geuj-greuj(**)-hegkebleuj-heuj(**)-kotsmeuj-meuj-veuj
uj druj-sjluj
euje bemeuje-bleuje-breuje-gleuje-greuje-heuje-meuje-otbreuje-vergeuje-vermeuje
eujig rmeujig-imeujig
ujke brujke-knujke-krujke-lujke-sjlujke-vlujke
eujs bemeujs(*)-beujs(*)-breujs(*)-leujs(*)-reujs(*)-treujs(*)-verreujs(*)
eujt beujt-breujt-leujt-treujt-verreujt
euk beuk-breuk-deuk
uk aonsjpruk-aofsjpruk-huk-opsjpruk-sjpruk-towsjpruk-vuursjpruk
euke bezeuke-keuke-verzeuke-zeuke
uke bluke-muke-sjpruke (ter -)
eukske beukske-breukske-deukske-heukske-keukske-sjneukske-sjpeukske-vleukske
eul dfkeul-geveul-keul-sjteul
ul vevul-gul-Gul (Pl.)-sjpul(*)-vul-wievul
eule aofkeule-keule-sjpeule-veule
eulig fingeveulig-geveulig-sjpeulig
ulke dulke-kwulke-mulke-nachtegulke-pulke-sjulke-sjpulke-sjtulke-sjtrulke-verhulke-zulke
euls heuls(*)-keuls(*)-meuls(*)-sjteuls(*)-veuls(*)
eult heult(*)-meult(*)-sjteult(*)
um hum-kum
ume bume-sjrume-zivesjrume
umke humke-krumke-numke-rumke-sjrumke
eump beleump-geneump-ogspleump-pleump-teump
eumpel peumpel(*)-sjteumpel
eumpele peumpele-sjteumpele
eumpke keumpke-kleumpke-peumpke-sjteumpke
eun greun-sjteun(**)-soppegreun-Teun(R)-weentergreun
un lun-Zjun(R)
eund/eunt bevreund-koedvreund-meunt-peunt-vreund
under blommesjtunder-botesjtunder-bokesjtunder-sjlunder-sjtunder-versjtunder
uneke huneke-muneke-truneke
eunk deunk-sjpreunk-vreunk-zjweunk
eunkel kreunkel-sjtreunkel
eunkele kreunkele-sjtreunkele-veunkele-verkreunkele
eunkske neunkske-sjpeleunkske-veunkske-vreunkske
euns aofgeuns-geuns-keuns
unsje bavvejunsje-bunsje-krunsje-zunsje
eunske eunske-sjpeunske
eunstig geunstig-keunstig
euntelik oonvreuntelik-peuntelik-vreuntelik
eunter kleunter-meunter
upke sjupke-sjlupke
eur aonveur-bellefleur-daogeur-deur-dirrekteur-eur-heur(**)-hosheur-kleur-neteur-opreur-pesjteur-peur-reur-sinjeur-sjeur-teleur-verveur(**)
ur allebenur-ammezjur-avapur-bur(*)-bombezjur-dur-terstevur-faktur-gvvernur-hur-kefur-klur(*)-komvur-kwafur-mur(*)-oonderdur-pontenur-sjappur-sjur-sjpur-sjifdur-valdur-vur
urd/urt burtwurd-zekwurd
urdsje burdsje-hurdsje-kurdsje-wurdsje
eure aonreure-aonveure-eure-heure-lebeure-reure-sjteure-verveure
ure aofkure-besjpure-bure-gebure-hure-kure-klure-mure-otblagure-sjure-sjpure-verjure
eures tterfleures-fleures-kloetjeures-reures-sopjeures
eurke breurke-eurke-heurke-meurke-reurke
urke alturke-burke-blurke-urke-gurke-hurke-jurke-vurke
eurs beweurs(*)-breurs-veurs(*)
eurt eurt-beweurt(*)-heurt(*)-kleurt(*)-verveurt(*)
urt burt-sjurt(*)-sjpurt(*)
eus bleus(*)-geneus(*)-kerjeus-leus(*)-serjeus-sjruppeleus
us us-kus-Klus(R)-Vus(R)
uske bluske-uske-huske-nuske
eute meute-zeute
eutele neutele-vreutele
euver finpreuver-meneuver
eve bleve-deve-heve(*)-kleve-leve-oontreve-uverbreve
ve belve-bve-lve-sjtrve-vrve(*)-wve-zve-zjwve
ve allezelve-begve-denve-ve-gegve-gve-hergve-ingve-lve-naogve-nve-otgve-oonve-sjtve-uvergve-vergve
ver gver-kver-lver-mijkver
eze keze-sjeze-vreze
ze genze-lze-uverlze-wze
 


Copyright © Groselt - september 2001 - Gilles Jaspars